Medezeggenschapsraad

Welkom op de pagina van de medezeggenschapsraad (MR) van de A.Willeboerschool en VSO De Hoge Brug.

De MR heeft tot doel om door overleg de school zo goed mogelijk te laten functioneren.
Deze raad bestaat op onze school uit ouders en personeelsleden. De medezeggenschapsraad wordt aan het begin van dit schooljaar gevormd door:

Mevr. T. Meijboom - personeelslid SO-afdeling
Dhr. R. Kat - personeelslid VSO-afdeling/ voorzitter MR
Mevr. J. Uithol - personeelslid VSO-afdeling
J. Willemse - ouder VSO afdeling
I. Harteveld - ouder SO afdeling
C. Hilling - ouder SO afdeling
De vergadering van de medezeggenschapsraad vindt 6 tot 8 x per jaar plaats en is openbaar. Dus alle ouders en personeelsleden mogen in principe de vergaderingen bijwonen. Als er echter zaken besproken worden waarop voorlopig geheimhouding rust, of als er persoonlijke zaken aan de orde zijn, kan de raad besluiten om de vergadering of een gedeelte ervan besloten te houden. Notulen, vergaderdata, jaarverslagen e.d. zijn te lezen op de website van school.
De medezeggenschapsraad mag alle zaken bespreken die de school aangaan en daarover aan het schoolbestuur voorstellen doen of haar standpunten duidelijk maken.
De schoolgids is ook in samenspraak met het schoolteam en de medezeggenschapsraad tot stand gekomen. Dit is een jaarlijks terugkerend proces. De raad moet openheid, openbaarheid en onderling overleg in de school bevorderen en zij moet waken voor discriminatie op allerlei gebied.

De vergaderdata van de MR zijn als volgt ingepland:
Maandag 21 november 2022
Maandag 16 januari 2023
Maandag 13 maart 2023
Maandag 15 mei 2023
Maandag 19 juni 2023
Wanneer u informatie wilt of u heeft vragen dan kunt u altijd een e-mail sturen naar het e-mailadres van de MR. mr@willeboerschool.nl of mr@vsodehogebrug.nl

(GMR) Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Binnen het bestuur van onze school, Stichting BOOR, is ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad voor speciaal onderwijs (GMR-SO/VSO) actief. De GMR bespreekt zaken die alle SO/VSO-scholen of een deel ervan aangaan. Daarnaast vervult de GMR een ondersteunende rol bij het functioneren van zijn achterban, de medezeggenschapsraad (MR) van de scholen.
De MR wordt via o.a. nieuwsbrieven regelmatig op de hoogte gebracht van de activiteiten van de GMR. Alle informatie over de GMR-SO/VSO, zoals samenstelling, vergaderingen, notulen, etc. kunt u vinden via de website: www.boorbestuur.nl. De leden van de GMR-worden gekozen door de ouder- en personeelsgeleding van de MR van de scholen van onze sector.


Bekijk de website van de Willeboerschool (SO-afdeling)
Copyright ©
2023
All Rights Reserved Website & Google optimalisatie